Slutord

Röda fjädern-insamlingen från 1965 som blev startskottet för stiftelsen Fokus må tillhöra historien, men tyvärr ser vi åter tendenser till insatser riktade till personer med funktionsnedsättning som baserar sig på andra människors välvilja. Vi personer med funktionsnedsättning måste vara tydliga i vårt budskap om att vi aldrig kan uppnå full delaktighet och jämlikhet om vi måste förlita oss på godheten hos andra människor. I dagens allt hårdare samhällsklimat måste vi således med bestämdhet motarbeta en utveckling där vår existens och möjlighet att leva ett fullvärdigt liv återigen skulle komma att bli beroende av allmänhetens givmildhet.

Låt oss ta fasta på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess artikel 19 om rätten att leva självständigt och att delta i samhället. Enligt denna artikel erkänner Sverige, som ratificerade konventionen 2008, lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer. För att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och för att underlätta en full inkludering och deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättning ska Sverige vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder.

Därmed har Sverige åtagit sig ett ansvar – ett ansvar som inte kan föras över och bli beroende av andra människors goda vilja och nya Röda fjädern-insamlingar.

Ken Gammelgård, DHR, ledamot i styrelsen för stiftelsen Fokus 2010-2014